Spelregels referral

De bonus geldt voor het introduceren van alle nieuwe medewerkers, met uitzondering van stagiaires, vakantie-, zzp en Interim-krachten, uitzend- en oproepkrachten en koopavond/weekendmedewerkers. 

De bonus geldt voor alle nieuwe medewerkers die een arbeidsovereenkomst aangaan voor de duur van minimaal 10 maanden, ongeacht het aantal werkzame uren. 

De bonus geldt ook voor het introduceren van oud-medewerkers, mits zij langer dan 6 maanden uit dienst zijn in het geval van de filialen en langer dan 1 jaar uit dienst zijn in het geval van Support Office. 

Als aanbrenger van de nieuwe collega heb je zelf je proeftijd succesvol doorlopen om aanspraak te kunnen maken op de bonus. 

Bij ontslag vervalt het recht op de bonus. Met andere woorden bij opzegging en/of ontslag, om welke reden ook, door de werknemer of door de werkgever vooraleer het recht op uitbetaling is ontstaan vervalt het recht op de bonus. Dit geld zowel voor het ontslag/ opzegging van de aangebrachte nieuwe medewerker als voor het ontslag/ opzegging van de aanbrenger. Je moet indienst zijn op het moment van uitbetaling

Rayonmanagers komen alleen in aanmerking voor de bonus wanneer ze iemand aandragen voor op het Support Office (niet voor Verkoop). 

Leidinggevenden op het Support Office komen alleen in aanmerking voor de bonus wanneer ze iemand aandragen voor een andere afdeling. 

EWO beslist over de aanwerving en evaluatie, wat betreft het al dan niet contracteren van de kandidaat.  Vanuit het recht op privacy zal de medewerker niet op de hoogte worden gehouden van het verloop van de sollicitatie. Pas na af loop wordt je via HR op de hoogte gebracht. 

Wanneer een kandidaat door meerdere personen is aangedragen, wordt de bonus uitgekeerd aan de persoon die de kandidaat als eerste heeft voorgesteld via het online formulier.

De bonus geldt niet voor MT leden, medewerkers van de afdeling People & Culture, franchisenemers, stagiaires, vakantie-, zzp en Interim-krachten, uitzend- en oproepkrachten en koopavond/weekendmedewerkers. 

Naam van voorgedragen kandidaat moet bij aanname bij People & Culture recruitment en rayonmanager bekend zijn. Kandidaat wordt geregistreerd in MyHR. Het systeem is leidend.

De referral bonus is een brutobedrag, uitbetaling vindt plaats na einde proeftijd en (deels) na de eerste schakel. De eerste schakel betekent het doorlopen van het eerste contract van minimaal 10 maanden. 

Referral bonus geldt niet wanneer voorgedragen kandidaat drie maanden of korter contact heeft gehad met People & Culture recruitment.

Referrals dienen binnen 3 maanden na startdatum kandidaat aangemeld te zijn. Na 3 maanden is de aanvraag niet meer geldig. 

Wanneer een kandidaat rechtstreeks solliciteert of binnenloopt in de winkel, geldt deze niet als referral.

Het is niet toegestaan om de referral bonus onderling te verdelen.

Bij een vakantiekracht heb je recht op de bonus nadat je "friend" 100 uur heeft gewerkt.

Medewerker geeft toestemming tot verwerking van persoonsgegevens i.v.m. deelname winactie. Eye Wish Opticiens (EWO) mag persoonsgegevens opnemen in gegevensbestand, AVG-proof. Persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan prijsuitreiking. In dat kader is EWO gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

EWO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan winactie. Noch voor technische storingen, gebreken of vertraging m.b.t. deelname aan winactie/gewonnen prijs of aanwijzing van winnaar. Je bent nooit verplicht, deelname is vrijwillig.

EWO is gerechtigd de medewerker te diskwalificeren of uit te sluiten als zij van mening is dat de medewerker niet conform Algemene voorwaarden winactie handelt, dan wel medewerker zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot winactie of het verloop van winactie op oneerlijke wijze beïnvloed.

EWO is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen. Dan wel zonder opgaaf van reden winactie te staken, te wijzigen, vanwege haar moverende redenen, zonder dat EWO op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens deelnemer. Wijziging of aanpassing van winactie wordt vanuit rayonmanagers gecommuniceerd naar winkels.

Prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de medewerker. Prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten en diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van prijs of aan de winactie verbonden voorwaarden, zal prijs niet worden uitgekeerd.

Activiteit gewonnen? Plan in overleg met bedrijfsleider, vrije dagen zijn voor eigen rekening. 

Op het 16-vaks rad vind je prijzen ter waarde van maximaal € 500,- per prijs. Het 8-vaks luxe rad, bevat prijzen met een maximum van € 2600,- per prijs.

We proberen de prijs die je gewonnen hebt te boeken bij jou in de buurt indien mogelijk. We boeken de prijs in overleg. 

De geldigheidsduur van de gewonnen prijs is 12 maanden. 

Deelnemers van winactie draaien op locatie waar werkzaam binnen EWO. Afdeling P&C recruitment leidt dit in goede banen, draagt eindverantwoording en zorgt dat winactie eerlijk verloopt. Over uitslag en toekenning van prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

De Eye Wish Referral Campagne wordt jaarlijks herzien, 'Eye wish you happiness' - is geldig t/m 31/12/2023. Nieuwe medewerkers die aangedragen zijn in 2022, tellen ook mee met het te behalen aantal voor de wheel of happiness.